SONGS & LYRICS (GUEGMA. KABATAN. CUYONON)

1.BISARA Y LOLA 2. PLONING ADIN KA REN 3. MIDYO KANO LAMANG 4. SA MARAYENG LOGAR 5. AMOS TANGAY TANGWAY 6. GUEGMA (ROCK) 7. ARA ATABO 8. TELEGRAMA 9. SULO 10. GUEGMA (ACOUSTIC) 11. TINIPANAN 12. SIRAK 13. BIRSO

BISARA Y LOLA
Lyrics by Popoy dela Torre
MAKON DA SI LOLA AKENG PILIEN MAYLA
TENGUED DAN ARA KAKAGI, ARA PA MI ASAGOD
MAKON DA SI LOLA INDI AG PILI MARAM
MASKI INDI BOBODAN, AGA PARAPIT DA
MAKON DA SI LOLA ANG MATOD NGA POSTORA
INDI MO MAKITA SA ANANG ITSORA
MAKON DA SI LOLA ANG MATOD NGA POSTORA
INDI MO MASILIP SA ANANG PIGORA
CHORUS
BISARA Y LOLA, ADEDEMDEMAN KO PA
BISARA Y LOLA, INDI ENGUED MADORA
BISARA Y LOLA, ASTA DADI ABABATI KO PA
MAKON DA SI LOLA INDI AG PANG LABER DARWA
KOKORIAN SA TAGUIPOSON, INDI PUEDE Y TENGAEN
MAKON DA SI LOLA INDI AG KARAWAT KALAYO
TENGUED DAN MARISGO, APANG RANGGA KABUI
REPEAT SECOND STANZA AND CHORUS
MAKON DA SI LOLA, MAGPATANDES ADAL
MAKON DA SI LOLA, INDI ANAY AG PARBOL
MAKON DA SI LOLA, INDI ANAY AG INEM
MAKON DA SI LOLA
REPEAT FIRST STANZA
PLONING ADIN KA REN
Lyrics by Topz Perez
DORONG DAGON DEN ANG AG LELEBAS
ANG ADLAW NA IKAW MABAGAT KO
INDI KO PA RA ENGUED MALIPATAN
IMONG MATANG MIDYONG BITON SA LANGIT
IMONG MGA NGIRIT INDI AG PAKATOROG
PIRMI KO ING SASADYAP IMONG MGA AREK
GABI GABI REN LAMANG AKENG INEM
BASIPA RANG MALIPATAN TA KAW
ANG MGA ADLAW NA AGA AGI KANAKEN
PIRMI KO ING DEDEMDEM IMONG PAG ABOT
SAYNORO TA KAW KABAY MATITIRAPAN
KUNG ANG BOLAN AY ASALEP DEN
CHORUS
AY PLONING ADIN KA REN?
AY PLONING ADIN KA REN?
AY PLONING ADIN KA REN?
REFRAIN
ADLAW ADLAW DEN LAMANG PIRMING TUADAGI
ADLAW ADLAW DEN LAMANG PIRMING SASADYAP
ADLAW ADLAW DEN LAMANG PIRMING TUADIA
ADLAW ADLAW DEN LAMANG PIRMING SASADYAP
PASAMORO AKO KAKAYMO,
KUNG ARA KAW SA AKENG KILID?
PASAMORO REN LAMANG ANG KABUI,
KUNG ARA KAW SA AKENG KILID? (2x)
REPEAT CHORUS
APABILOG DEMAN ANG BOLAN
APOPONGAW AKO KAKAISIP KANIMO
TENGUED INDI KO PA RA ENGUED MALIPATAN
IMONG AREK NA AGDEKET SA AKENG SUNGAD
ANG MGA BRASONG ABEGKES KANATEN
PIRMI KO ING SASADYAP ATENG PAG GUEGMAN
SAYNORO TA KAW KABAY MATITIRAPAN
KUNG ANG BOLAN AY ASALEP DEN
REPEAT CHORUS & REFRAIN
REPEAT CHORUS
MIDYO KANO LAMANG
Lyrics by Topz Perez
MIDYO KANO LAMANG KITA ATARABIDAN
ANG KAMBENG DA NA PIRMI ANG SIREM NA AGABOT KANATEN
KAYSAN ING ABOTAN KITA Y KASASANAGEN
ATENG PAG TARAGAY TAGAY IG PAG KARANTAN
KUNG BISARAN NGANI DIRETSO SA KAPUSAN
KUNG BEKEN SA TABUNAN DOTO MAGA IRINEMAN
ADLAO ADLAO PIRMING TOADYA
MABARAGAT KANDA DARBU, KUNG BEKEN KANDA BHOMILS
SAYDALEM ANG PUMANGGA
MATOROMPOK TOMPOK ANAY TAPOS MAPARATAK PATAK
PAG SALEP DEN NGANI ANG SIREM MATEREMAD TEMAD DEMAN
MGA KAMALAY ALILIPAY SA KALOKOANG MI POLOS
ANG KAMBENG DA MANDA Y ISIPEN KUNG KAMO AGA IRIMANAN
PAG ABOT ANG SABADO MASARAKA KITA SA BONBON
ARA IBANG ING BOBOAT KUNDI MAG TARAGAY TAGAY
ANG KAAMBENG DA MANDA Y ISIPEN TENGUED MI BABAY KITANG KA IMBENG
KAYLORA ANG ARA PA IBIG MAMANG TAGA SIRBI SA TANAN
SA MARAYENG LOGAR
Lyrics by Topz Perez
AKO DAGUE REN SA MARAYENG LOGAR
MATAMANG MGA BAGAY ANG APADEMDEM KANAKEN
KAMO DIAN SA ATENG BANOA MGA TANGAY KUNG KEBES
ALILIPAY IG APOPONGAO AKO SA ATENG MGA AG LELEBAS
DORONG DAGON PANG MABOT IG MAGALELEBAS
MALABEG PANG TIEMPO NA INDI KITA AG TARABIDAN
ANG KALIPAYAN IG PONGAW NA ATENG ING SALAPOAN
MAMAN ANG AGA BEGKES SA ATENG PAGTARANGAYAN
REFRAIN
SA AKENG PAG OLI DIAN BASIPA RANG KAMO PARA ENGUED, MGA TANGAY KO
MASKI MI MGA PAMILYA TA REN MAKIRILALAN TA PARA ENGUED
IBALIK TA ANG KAMBENGANG AG LELEBAS
MASKI SAKA GABI IG SAKA ADLAO LAMANG MAGA IRIMBENG IMBENG IG MAKARANTAN KITA OMAN…
LALALA…LALA…
REPEAT REFRAIN
ANG PONGAW MANDA Y ISIPEN SA ISARANG PARTI
NA MAGABOT KITA SA TOADIANG SITUASYON
NA MABEREBLAG KITA MGA TANGAY
BEKEN SA TIMPONG MAPONGAW IG MARAET SA LEBA
KUNDI SA TAGIPOSON ALILIPAY KITA AH… LALALA…
REPEAT REFRAIN
AMOS TANGAY TANGWAY
LYRICS BY POPOY DELA TORRE & TOPZ PEREZ
ANONO PA ATENG ING ELAT
ARA KITA REN DA ING BOBOAT
BELEN DEN ANG PITSEL MI ANG BASO
AKO ANG BALA SA ATENG SEMSEMAN
AY DAN TANGAY ADIN KAW MAPAKON
DAGI ANG LAMISAN AKAPUESTO REN
ANG SEMSEMAN AKA SIMPAN DEN
ANIMAN PAG SERELED KAMO REN
AMOS TANGAY, TANGWAY
INDI TA REN Y PABOAYEN
AMOS TANGAY TANGWAY
OMPISAN DEN ANG KALIPAY (2X)
PATEYEBEN DEN ANG TAGAY
INDI REN AG PA BOAY BOAY
SA PAG KOSNIT LOAY LOAY LAMANG
TENGUED ALYAG TA RA AG SAMIT
AMOS TANGAY, TANGWAY
AMOS TANGAY, TAGAY
AMOS TANGAY, TANGWAY
GUEGMA (ROCK)
LYRICS BY TOPZ PEREZ
ATENG KABUI
ARA KASIGURADOAN
KAYSAN MI AGABOT
KAYSAN MI AGALIN
REFRAIN
BEKEN PERMANENTI ANG ATENG KABUI (3X)
ANG ATENG KABUI
CHORUS
ANG GUEGMA INDI TA Y PABAYAN
ANG GUEGMA INDI TA Y LIPATAN
ANG GUEGMA INDI TA Y PABAYAN
ANG GUEGMA Y TAW TA SA TANAN
ATENG KABUI
ARA KASIGURADOAN
KAYSAN TAG ORAN
KAYSAN KUARISMA
REPEAT REFRAIN & CHORUS
ARA ATABO
LYRICS BY POPOY DELA TORRE
BEKEN TA REN MINISTIR Y ANDEMAN ANG AG LELEBAS
MINTRAS KITA DADI ATABIDAN ASTA AGA KALIPAY
MASKI MI BAGO KA RENG KAYBAN ARISIBI KO REN, BOGOS SA AKENG LEBA
ANG TANAN NGA AG LELEBAS KANATEN, INDI KO PA RA ENGUED MALIPATAN
AYAMO KABAY KAMINISTARAN TA PA AG BOTIG NA KANATEN ARA ATABO
CHORUS
MAKON KAW MAS MATINLO ANG TULADIA MASKI PASAMORO
ARA AGA BEGKES ARA A KONTRA ATABYANGAN SA ISARA MI ISARA
MAKON KAW MAS MATINLO ANG TULADIA MASKI PASAMORO
ARA AGA BEGKES ARA A KONTRA AGA BAEGAN ANG MGA PROBLEMA
REPEAT FIRST STANZA & CHORUS
ATEYEB ANG KALIBOTAN, AGA OMAN ANG TANAN (3X)
KABAY KAMAMATA KITA PA? KABAY MABAGAT KITA PA?(2X)
TELEGRAMA
LYRICS BY TOPZ PEREZ
AG TOLAOS AKO ISARANG ADLAW KANINDO
A PAMASYAR AKO PERO ARA KAW DOTO
MABOAY DEN NA TIEMPONG KITA AG BELAG
ARA KO BARITA TENGUED SA IMONG KABUI
LISENSYA AKO RA NA AKO MAPARAYE
ARA KO MANDA KASULAT MASKI TELEGRAMA
ANG KAKORI ANG TIEMPO MARAYE KAW KANAKEN
PIRO AKENG LEBA ANG GUEGMA KANIMO
ANG GUEGMA KANIMO, KANIMO
ANG GUEGMA KANIMO
CHORUS
ARA Y OMAN, ARA Y MI AG BAGO
ARA Y OMAN, ARA KABAYLO(2X)
BASIPA RANG SA KANTANG DIA MABATI MO
ANG ING SISINTI AKENG LEBA
ANG GUEGMANG MATOD ING ALAD KO
ANG GUEGMANG MATOD ING ALAD KANIMO
KANIMO ING ALAD KANIMO
REPEAT CHORUS
PATAWADA KO SA AKENG MGA SALA, PATAWADA KO SA AKENG MGA NABOAT (2X)
SA AKENG MGA NABOAT…PATAWADA KO SA AKENG MGA SALA.
SULO
LYRICS BY TOPZ PEREZ
AGA NGIRIT DEMAN ANG ADLAW KANAKEN KANIMO TANGAY
INDI TA Y SAYANGEN, INDI BALEWALAEN ANG MGA ORAS NGA DAN
ANG IMPORTANSYA, ANG KABUI TAWAN TA MATINLONG LOGAR
INDI TA Y ISIPEN ANG KAKORIAN IG KABEGATANG AGABOT KANATEN.
REFRAIN
TENGUED ANG ADLAW DYAN PARA NA PIRMING MAGA NGIRIT KANIMO
ANG BOLAN IG BITON SA GABI MAMANG MAGA TAW KANATEN Y
CHORUS
SULO…IKAW AKENG SULO
SULO, IKAW AKENG SULO. SULO!
AGA NGIRIT REMAN ANG ADLAW KANIMO KANAKEN KANATEN
INDI TA Y SAYANGEN ATOBANGEN TA NA MI KESEG ATENG LEBA
ISIPEN TA NA MASKI MAKORI KAYA TA Y ATOBANGEN
LIPATAN TA ATENG KABEDLAY IG KONSOMISYON SA TANAN
REPEAT REFRAIN & CHORUS
TINDEG TANGAY INDI AG PAROYA ROYA
DORONG PUEDE Y BOATEN, BASKEG IMONG LEBA
KUNG MAG ORAN MAN INDI KAW AG SINTI
ANG ADLAW BITON IG BOLAN PIRMING DYAN MAGA SANAG
BANGON KUNG KADAGPA KAW
GUEGMA (ACOUSTIC)
PERFORMED & WRITTEN BY TOPZ PEREZ
ATENG KABUI
ARA KASIGURADOAN
KAYSAN MI AGABOT
KAYSAN MI AGALIN
BEKEN PERMANENTI
ATENG KABUI
CHORUS
ANG GUEGMA INDI TA Y PABAYAN
ANG GUEGMA INDI TA Y LIPATAN
ANG GUEGMA INDI TA Y PABAYAN
ANG GUEGMA Y TAW TA SA TANAN
ATENG KABUI
ARA KASIGURADOAN
KAYSAN TAG ORAN
KAYSAN KUARISMA
BEKEN PERMANENTI
ATENG KABUI
REPEAT CHORUS
TINIPANAN
LYRICS BY POPOY DELA TORRE & TOPZ PEREZ
KUNG PIRA REN KA ANYOS ANG AG LELEBAS
ANG AG AGI ANG AG ABOT SA ATENG KABUI
INDI KO PA RA ENGUED, INDI PA RA ENGUED MASINTYAN
AKENG MINISTIR SA INDONG SOLAR
KUNG PASAMORO MAPANARI Y DEMDEM AKENG TAGUIPOSON, KEBA KEBA AKENG DEGAN
ARA KO Y LALAEMLAEM SA KILID KILID LAMANG GALI
MASISIKEP MASISIRTAN AKENG ING SASADYAP, AKENG ING SASADYAP
REFRAIN
MAMAN DE DIA ARA IBA AMOS TA REN 3X
CHORUS
AG TABIDAN KITA SA SANAG ANG BOLAN
AG SOGPAT ATENG DALAN NABEGKES SA ATENG LEBA.
ALILIPAY AKO AG SANAG AKENG DALAN
ALILIPAY AKO AG TADLENG AKENG DALAN
ANG KAPONGAW LAMANG AY MARAYE KAW KANAKEN
AKENG KEPKEP IG AREK SA ANGIN MO LNG ASISINTIAN.2X
AGA SARIG AKO SA IMONG ING BULYAWANG LIMEG
SA BISARANG AGALIN SA TAGUIPUSON
ANG MGA SERMON NA AGA DAGEB SA AKENG DEGAN, AGA TAGSEK SA AKENG BET
ANG KORI Y TELEN KUNG MASISINTIAN MO ANG IDLAW MASKI DORO KANG KAGETEM
IKAW MAMAN AKENG BASKEG APANGABEG AKO KANIMO
TENGUED MABAEL AKENG SARIG NA INDI MO AKO Y BULYAWAN, INDI MO AKO Y BULYAWAN
REPEAT REFRAIN & CHORUS
ATENG TINIPANAN AKASOLAT SA BATO (4X)
SIRAK
LYRICS BY TOPZ PEREZ
MADELEM DEN ANG GABI,MATAMANG AGA ORONI ONI.
APIRENG DEN AKENG MASLEK,AKENG PAINO-INO DORONG KABUI.
AGA DASIG ANG PAG IRISIPEN,MARIKOT ANG KORI INTINDIEN
AGA SERELED SA KENG BAROT,MGA ONING MARARANTING.
SA PAGTEYEB ANG KALIBOTAN,SA DASIG ANG EYEP ANG ANGIN
SA BASKEG ANG LAGPAK ANG ORAN,DARA MO ANG AKENG LEBA
SA DASIG ANG PITIK ANG RELO,INDI KO MAELAMAN KUNG SAINORO,
ANG APDES ANG SIRAK ANG ADLAO,MAPASANAG SA KENG ISIP
SA PAGTEYEB ANG KALIBOTAN,SA DASIG ANG EYEP ANG ANGIN
SA BASKEG ANG LAGPAK ANG ORAN,DARA MO ANG AG LELEBAS
MATABID AKO KANIMO, KUNG DADARAEN MO AKO…
BIRSO
DOTO SA AMEN SA AGOADO, MI AMERIKANONG ABOBORO
PIRA REN KA DOMINGGO, AGA OTOG PA ANANG SOSO
MI MANOK AKONG BOKAY, ING IGOT KO SA KILID ANG BAYBAY
MAGLEBAS SI DANG KIKAY, ING TUSIK ANANG BILALAY.
CHORUS
SINING APOY, SINING APOY,SINING KALAYO NA MAITE
KUNG SINONG MAPATAYAN, MA BIRSO SA KATAPUSAN
DOTO SA AMEN SA PAWA, MI KARAWAT AKONG BOMBA BOMBA
BOMBAN KO SI LOLA, ING PURASIK SA TAY BAKA
DOTO SA AMEN SA BANCAL, MI TAO NGA ING KAKASAL
ARA PA KABOT SA ALTAR, SIGE REN ANANG SALSAL
REPEAT CHORUS
ANG BILIN Y KAPITAN, ANG BATOG AY IGOTAN
ANG BILALAY AY TABONAN, AGOD INDI AG UNOTAN.
Advertisements

About joeybeefabello

there is no greater incubator but real love...
This entry was posted in Songs; Lyrics; Translation and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to SONGS & LYRICS (GUEGMA. KABATAN. CUYONON)

  1. laurence_08 says:

    ang rami kong susulat

  2. Jan arlo says:

    Adin pwd mag download ang mga kantang ja??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s